Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola Nr 37

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z „Ustawą Prawo Oświatowe”

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 600 – 1700.
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 600 – 815. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola, najpóźniej do godz. 8.30.
 3. W godzinach: 800 - 1300 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci odbiera się w godzinach najwcześniej od 1415.
 5. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje rodziców.

§ 4

 1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe!
 2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

 

§ 5

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

§ 6

Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

 

 

II. PRAWA DZIECI

§ 7

Dzieci mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
 3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
 4. Poszanowania godności osobistej.
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

 

III. OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8

Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego – „Kodeks przedszkolaka”.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

 

 IV. PRAWA RODZICÓW

§ 9

Rodzice mają prawo do:

 1. Poznania treści statutu przedszkola.
 2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 6. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 10

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola.
 2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ( do dnia 10 każdego miesiąca) według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
 3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
 5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
 6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 7. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 11

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

§ 12

Wszystkich pracowników przedszkola

oraz rodziców i opiekunów

obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

wstecz  wstecz         w górę  gora