Polityka prywatności

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji zadań świadczonych

drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Przedszkole nr 37 z siedzibą w Lublinie,

ul. Zakopiańska 3.

§ 1 Definicje

1. Administrator - oznacza Przedszkole nr 37 z siedzibą w Lublinie (20-858), ul. Zakopiańska 3

3, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w

urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i

przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron

internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze

świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,

działającą w domenie przedszkole37.lublin.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje

dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa

mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o

świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów

lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis

indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której

pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia

nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie

pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza

funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w

szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi

Użytkownik,

c. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

d. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i

zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej

funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron

internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron

internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry

Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w

szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w

dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w

szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób

Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich

struktury i zawartości.

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do

Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik

może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną

obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej Serwisu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli korzystania

z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Bartłomiej Maciak

tel. 81 4666414

fax. 81 4666401

e-mail: bartlomiej.maciak@lco.lublin.eu

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 37 z siedzibą

w Lublinie dane adresowe: ul. Zakopiańska 3, 20-858 Lublin;

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz

korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

email: iod@lco.lublin.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO),

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na

podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1

lit. a) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy

prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w

pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać

profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu

następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie

zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym

momencie;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze

względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane

na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas

swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje

tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma

charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

wstecz  wstecz         w górę  gora